Kvalitné právne služby od skúsených advokátov v oblasti trestného, obchodného a nehnuteľnostného práva

Dôsledná práca, výnimočné služby, jednoznačná odpoveď.

Trestné právo

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb umožňuje, aby boli trestne zodpovedné aj právnické osoby a nie len fyzické.

Obchodné právo

V rámci poskytovania právnych služieb v oblasti obchodného práva pristupujeme ku klientom individuálne zohľadňujúc špecifiká výkonu jednotlivých druhov podnikateľských činností a potrieb jednotlivých klientov.

Konkurzné právo

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, veriteľské návrhy na vyhlásenie konkurzu, analýza hospodárskeho stavu spoločnosti – posudzovanie vzniku povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu, dlžnícke návrhy na vyhlásenie konkurzu, oddlženia fyzických osôb.

Občianske právo

Zastupovanie v dedičskom konaní, vydedenie, závety, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zabezpečenie záväzkov (záložné zmluvy, ručiteľské vyhlásenia), zastupovanie pri výkone záložného práva a iné.

Daňové právo

Zastupovanie v daňovom konaní, uplatňovanie nárokov na zaplatenie daňových preplatkov, podávanie správnych žalôb voči rozhodnutiam správcu dane a zastupovanie v správnom súdnom konaní a iné.

Advokátska kancelária Legalitas

Potrebujete právnu pomoc?

Advokátska kancelária LEGALITAS, s.r.o. vznikla najmä z dôvodu vzrastajúcich potrieb klientov pre poskytovanie komplexných právnych služieb v takmer všetkých oblastiach práva.

Portfólio advokátskej kancelárie zahŕňa poskytovanie právnych služieb nielen fyzickým osobám, ale taktiež právnickým osobám bez ohľadu na ich formu, účel a predmet činnosti.

Hlavným cieľom našich advokátov je poskytnúť individualizované právne služby vzhľadom na aktuálne požiadavky a potreby klienta, a to za súčasného zachovania potrebnej odbornej erudície, prezieravosti, profesionality, lojality, a v neposlednom rade mlčanlivosti.

Zistiť viac
Statue 1 - img
Statue 2 - img
DOHODNITE SI STRETNUTIE

+421 904 848 781 alebo +421 915 932 894

 • Sídlo firmy

  Hlavná 15/24, 040 01 Košice

 • Emailová adresa

  strkolec@legalitas.sk

  balla@legalitas.sk

  sekretariat@legalitas.sk

 • Telefón

  +421 904 848 781

  +421 915 932 894

Napíšte nám

Sme pripravení pomôcť Vám s Vaším právnym problémom.

Ďakujeme
Počas posielana emalu sa vyskytla chyba. Prosím, skúste to neskôr.