Konkurzné právo

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní, veriteľské návrhy...

V rámci agendy konkurzných konaní naša Advokátska kancelária zastupuje klientov v konkurzných konaniach, čo zahŕňa najmä:

  • prihlasovanie pohľadávok do konkurzov,
  • príprava dokumentácie potrebnej pre podanie tzv. veriteľských návrhov na vyhlásenie konkurzu (voči dlžníkom našich klientov),
  • analýza hospodárskeho stavu spoločnosti a posudzovanie vzniku povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
  • príprava dokumentácie potrebnej pre podanie tzv. dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu, 
  • zastupovanie v konaniach o určenie popretých pohľadávok a o vylúčenie majetku zo súpisov konkurzných podstát,
  • zastupovanie fyzických osôb v oddlženiach.
doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
  • Mobil: +421 915 932 894
  • E-mail: strkolec@legalitas.sk
JUDr. Bc. Filip Balla

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
  • Mobil: +421 904 848 781
  • E-mail: balla@legalitas.sk