Dedičské právo

So súrodencami sme účastníkmi dedičského konania. Akými spôsobmi sa môžme vyporiadať?

Právo dediť je upravené v Ústave SR. Dedičstvo pozostáva z majetkových práv a povinností poručiteľa (z aktív a pasív), pokiaľ tieto smrťou nezanikli. Pre dedenie má zásadný význam, či poručiteľ za života vyhotovil závet a/alebo listinu o vydedení. Právny poriadok však podmieňuje platnosť oboch zmienených právnych úkonov splnením formálnych a materiálnych predpokladov. Pokiaľ je do dedičského konania predložený závet a/alebo listina o vydedení, tak je potrebné kvalifikovane posúdiť ich (ne)platnosť, čo má vplyv na veľkosť dedičských podielov jednotlivých dedičov. Na veľkosť dedičských podielov môže mať rovnako zásadný vplyv aj skutočnosť, že poručiteľ za svojho života už daroval časť svojho majetku niektorému z dedičov.

Naša Advokátska kancelária poskytuje v dedičských konaniach komplexné právne služby zahŕňajúce mimosúdne rokovania s ostatnými dedičmi, s veriteľmi (ak poručiteľ zanechal dlhy), ako aj zastupovanie vo všetkých typoch dedičských sporov v súdnych konaniach.

V prípade potreby zastupovania v dedičskom konaní nás neváhajte kontaktovať.