Obchodné spoločnosti

Som konateľom v platobne neschopnej spoločnosti s ručením obmedzeným. Aké mám povinnosti?

Právny poriadok ukladá štatutárnym orgánom obchodných spoločností osobitné povinnosti pre prípad, že sa obchodná spoločnosť ocitne v úpadku. Ich porušenie môže viesť k vzniku peňažných nárokov voči štatutárnemu orgánu, k strate spôsobilosti vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu v určenej dobe a napokon aj k vzniku trestnej zodpovednosti. 

Naša Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby spočívajúce najmä v analýze vzniku zodpovednosti podať dlžnícky návrh na vyhlásenie konkurzu, vypracovaní príslušnej dokumentácie, zastupovaní v konkurznom konaní a v súvisiacich súdnych konaniach.

V prípade potreby zastupovania nás neváhajte kontaktovať.