Záväzkové právo

Známy Vás požiadal o poskytnutie pôžičky. Ako je možné zabezpečiť jej splatenie?

Uzavretím zmluvy o pôžičke vzniká medzi veriteľom a dlžníkom záväzkový vzťah, obsahom ktorého je právo veriteľa požadovať od dlžníka vrátenie pôžičky v príslušnej lehote splatnosti, ako aj povinnosť dlžníka pôžičku vrátiť. 

Právny poriadok však kladie na veriteľov vstupujúcich do záväzkových vzťahov požiadavku zvýšenej opatrnosti a za týmto účelom umožňuje veriteľovi zabezpečiť splnenie záväzku (vrátenie pôžičky) prostredníctvom osobitných zabezpečovacích inštitútov (najmä záložné právo, ručenie, uznanie dlhu, zabezpečovací prevod práva). Zmienené zabezpečovacie inštitúty posilňujú postavenie veriteľa, pričom niektoré z nich zabezpečujú splnenie záväzku aj v prípade vyhlásenia konkurzu na dlžníkov majetok. 

Naša Advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby spočívajúce v analýze vhodných spôsobov zabezpečenia splnenia záväzkov a vypracovanie príslušnej zmluvnej dokumentácie. 

V prípade potreby poskytnutia právnych služieb nás neváhajte kontaktovať.