O nás

Advokátska kancelária Legalitas

Potrebujete právnu pomoc?

Advokátska kancelária LEGALITAS, s.r.o. vznikla najmä z dôvodu vzrastajúcich potrieb klientov pre poskytovanie komplexných právnych služieb v takmer všetkých oblastiach práva.

Portfólio advokátskej kancelárie zahŕňa poskytovanie právnych služieb nielen fyzickým osobám, ale taktiež právnickým osobám bez ohľadu na ich formu, účel a predmet činnosti.

Hlavným cieľom našich advokátov je poskytnúť individualizované právne služby vzhľadom na aktuálne požiadavky a potreby klienta, a to za súčasného zachovania potrebnej odbornej erudície, prezieravosti, profesionality, lojality a v neposlednom rade mlčanlivosti.

Pri výkone advokátskej činnosti spolupracujeme s viacerými expertmi pre rôzne oblasti spoločenského života, čo nám umožňuje správne a úplné pochopenie Vašich problémov aj v prípade, ak tieto vzhľadom na ich neprávnu povahu presahujú rámec nášho vzdelania a odborného zamerania.

V prípade Vášho záujmu o poskytnutie právnych služieb našou advokátskou kanceláriou sme pripravení na osobné stretnutie, v rámci ktorého rozanalyzujeme Vašu právnu situáciu, uvedieme Vám možné predpoklady jej vývoja, a taktiež si dohodneme vzájomné podmienky spolupráce spôsobom, ktorý bude prijateľný pre obe strany, a ktorý nebude brániť vybaveniu Vašich požiadaviek v súlade s vyššie uvedenými princípmi, na ktorých je naša činnosť postavená.

Z pohľadu rozsahu poskytovania právnych služieb sa advokátska kancelária venuje tak sporovej, ako aj nesporovej agende, pričom právne služby poskytuje buď jednorazovým spôsobom alebo paušálne, a to buď v rámci konkrétneho konania, vybavenia súboru právnych vecí alebo počas určitého vopred dohodnutého časového obdobia. Bližšie informácie o odbornom zameraní advokátskej kancelárie nájdete v sekcii Naše služby.

Tešíme sa na spoluprácu!

Lady Justice - Obrazok

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
advokát

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2012 získaním titulu magister práv. Následne v roku 2014 obhájil rigoróznu prácu na tému ,,Právne a mimoprávne záruky zákonnosti“ za čo mu bol udelený titul doktor práv (JUDr.). V roku 2016 obhájil dizertačnú prácu s názvom ,,Princíp zákonnosti pri uplatňovaní donútenia v trestnom práve“, na základe čoho mu bol udelený titul philosophiae doctor (PhD.). Vedecko-pedagogický titul docent v odbore trestné právo mu bol s účinnosťou od 1.6.2023 udelený Univerzitou Komenského v Bratislave, a to za obhajobu habilitačnej prace na tému ,,Zákonnosť v trestnom práve.“

V súčasnej dobe pôsobí ako docent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde zabezpečuje najmä výučbu predmetu Trestné právo procesné.

Je autorom, respektíve spoluautorom 3 vedeckých monografií, 3 vysokoškolských učebníc, ako aj mnohých ďalších vedeckých prác publikovaných tak v rámci Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí (viac v časti Publikačná činnosť).

Aktívne sa zúčastňuje tuzemských a medzinárodných vedeckých konferencií.

V rámci svojej vedecko- pedagogickej činnosti absolvoval viacero zahraničných prednáškových a študijných pobytov, a to na Právnickej fakulte Aristotelovej univerzity v Solúne (Grécko), Právnickej fakulte Univerzity v Rijeke (Chorvátsko), Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika), a taktiež Právnickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakowe (Poľsko).

Popri svojej vedecko- pedagogickej činnosti vykonáva činnosť advokáta s odborným zameraním najmä pre oblasť trestného práva.

Od roku 2017 je členom Pracovnej skupiny pre trestné právo pri Slovenskej advokátskej komore, v rámci činnosti ktorej sa aktívne podieľa na spracúvaní a predkladaní pripomienok k návrhom zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Od roku 2019 sa ako lektor spolupodieľa na vzdelávaní advokátskych koncipientov zabezpečovanom Slovenskou advokátskou komorou.

Od roku 2021 je riadnym členom VI. disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory.

Ad hoc realizuje aj ďalšiu expertnú činnosť vyžiadanú zo strany orgánov verejnej moci.

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
advokát

JUDr. Bc. Filip Balla

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2018 získaním titulu magister práv, keď obhájil diplomovú prácu na tému „Ochrana záujmov veriteľov v záväzkových vzťahoch s obchodnými spoločnosťami“.

Počas magisterského štúdia mu boli opakovane udelené Výročné ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za reprezentáciu univerzity v odborných oblastiach (v rokoch 2017 a 2018).

V roku 2018 absolvoval správcovskú skúšku v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

V roku 2019 mu bol na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach udelený titul bakalár. V roku 2019 mu bolo udelené ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe TAX ADVISERS AWARD 2019.

Titul doktor práv (JUDr.) mu bol udelený v roku 2020 po absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na tému „Samospráva advokátov“.

V rámci výkonu advokácie sa zameriava na oblasť občianskeho, obchodného a konkurzného práva. Vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty. Na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí ako externý doktorand. Je autorom série publikovaných vedeckých a odborných príspevkov zameraných na občianske a konkurzné právo.