Publikačná činnosť

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

[1] Zákonnosť v trestnom práve / Martin Štrkolec - 1. vyd. - Bratislava : C.H. Beck, 2022. - 209 s. [16,86 AH]. - ISBN 9788082320179.

[2] Privatizácia trestného práva / Sergej Romža ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Leges, 2021. - 370 s. [25 AH]. - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362. - ISBN 9788075025289.

[3] Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania [elektronický zdroj] / / Peter Huba, Jozef Sábo, Martin Štrkolec - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - 188 s., online - Popis urobený 11.8.2016. - Projekt: Formy a predchádzanie daňovým únikom pri medzinárodnom zdaňovaní - VVGS 2013-108.. - ISBN 9788081524035. - Spôsob prístupu: http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202016/PravF/danove-uniky-a-metody-ich-predchadzania.pdf.

[4] Úvod do trestného práva procesného [elektronický zdroj] / Martin Štrkolec - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. - 88 s. [4,35 AH], online. - ISBN 9788057400912. - Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2022/pravf/uvod-do-trestneho-prava-procesneho.pdf.

[5] Kriminológia vo vnútroštátnom a medzinárodnom rozmere / Libor Klimek ... [et al.] - 1. vyd. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. - 780 s. - ISBN 978-80-571-0251-9.

[6] Juristické aspekty / Simona Ferenčíková ... [et al.] - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Alternatívne spôsoby výkonu trestov. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526534. - S. 44-114.

[7] Komparatívne aspekty / Lukáš Michaľov, Martin Štrkolec, Anita Nagy - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.

[8] Neudelenie alebo späťvzatie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním- súkromnoprávne prelomenie zásady oficiality a zásady legality / Martin Štrkolec. - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego : Seria Prawnicza : Legal Series=Scientific Journals of Rzeszow University. - ISSN 1643-0484. - Roč. 28, č. 110 (2020), s. 258-271.

[9] Možnosti a zákonné limity činnosti detektívnych služieb v rámci trestného konania v podmienkach Slovenskej republiky / Martin Štrkolec. - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Justičná revue : časopis pre právnu teóriu a prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 72, č. 12 (2020), s. 1514-1529.

[10] Náhľad na vývoj právnej úpravy poškodeného trestným činom od druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť / Martin Štrkolec. - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Štát a právo : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej republike=State and law. - ISSN 1339-7753. - Roč. 5, č. 3 (2018), s. 41-51.

[11] Právo ako nástroj donútenia / Martin Štrkolec. - recenzované.
In: Štát a právo. - ISSN 1339-7753. - Roč. 3, č. 1 (2016), s. 129-142.

[12] Procedural status of the injured person in the legal order of the Slovak republic in comparison with its legal regulation in the Czech Republic [elektronický zdroj] / Martin Štrkolec. - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Studia Iuridica Cassoviensia. - ISSN 1339-3995. - Roč. 8, č. 1 (2020), s. 99-111, online. - Spôsob prístupu: http://sic.pravo.upjs.sk/ecasopis/82020-1/9_STRKOLEC_Procesne_postavenie_poskodeneho.pdf.

[13] Uplatňovanie princípu zákonnosti a princípu právnej istoty pri určovaní rozsahu vybraných drogových trestných činov / Martin Štrkolec.
In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. - ISSN 1335-6461. - Roč. 66, č. 10 (2014), s. 1233-1245.

[14] Zákonnosť a prípustnosť zvukových, obrazových a obrazovo-zvukových záznamov vyhotovených súkromnými osobami v trestnom konaní / Martin Štrkolec . - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Štát a právo : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej republike=State and law. - ISSN 1339-7753. - Roč. 6, č. 4 (2019), s. 328-343.

[15] K policajnej provokácii realizovanej prostredníctvom súkromných osôb v trestnom konaní / Martin Štrkolec - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. - Praha : Nakladatelství Leges, 2020. - ISBN 9788075024442. - S. 506-515.

[16] Skúmanie organizačnej, materiálnej a personálnej inštitucionalizácie potenciálnej privatizácie väzenstva slovenskej republiky s dôrazom na dodržiavanie zákonnosti a garantovanie základných práv a slobôd / Martin Štrkolec - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: 4. Košické dni trestného práva : privatizácia výkonu trestu odňatia slobody, sci-fi alebo jediná možnosť? : zborník vedeckých prác=4. Košice days of criminal law ,,Privatization of imprisonment, sci-fi or the only option?". - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - ISBN 9788081529450. - S. 276-292.

[17] Zásady aplikované sudcom pri ukladaní trestu odňatia slobody ako najostrejšieho prostriedku donútenia štátnej moci / Martin Štrkolec, CD-ROM.
In: Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci : zborník vedeckých prác doktorandov. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - ISBN 9788081521195. - S. 61-81.

[18] K princípu zákonnosti v trestnom práve a jeho historickým aspektom / Martin Štrkolec. - recenzované. In: Právní ROZPRAVY 2015 : mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní rozpravy 2015 s podtitulem "Vývoj práva", ročník 5. : recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 13. - 17. apríl 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. - ISBN 9788087952085. - S. 205-212.

[19] Odškodňovanie obetí násilných trestných činov- história, súčasnosť, perspektívy / Martin Štrkolec - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Bezpečná Evropa 2018 : sborník sdělení z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2019. - ISBN 9788074081859. - S. 411-423.

[20] Poškodení a obete trestných činov proti životu a zdraviu v kontexte právnej úpravy Slovenskej republiky [elektronický zdroj] / Martin Štrkolec - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Dny práva 2019 - Days of law 2019 : sborník z konference. - Brno : Masarykova univerzita, 2020. - ISBN 9788021096981. - S. 374-390, online. - Spôsob prístupu: http://www.dnyprava.cz/dokumenty/53440.

[21] Alternatívne spôsoby výkonu trestov - procesnoprávne aspekty v kontexte náhrady škody poškodenému / Martin Štrkolec - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov=The milestones of law in the area of Central Europe 2018. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - ISBN 9788071604846. - S. 446-456.

[22] Dlžné výživné priznané rozhodnutím civilného súdu- prekážka podmienečného zastavenia trestného stíhania v prípravnom konaní / Martin Štrkolec, 
In: ,,Prieniky trestného práva k iným právnym odvetviam a vedným disciplínam" : zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 23.-24.11.2016, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. - ISBN 9788081524936. - S. 271-279.

[23] Donútenie obvineného - kolúzna väzba a spôsoby jej (ne)nahradenia v medziach ústavnosti a zákonnosti / Martin Štrkolec, In: Akademické akcenty 2012 : odborný seminár doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 19. október 2012, Bratislava. - Žilina : EUROKÓDEX, 2013. - ISBN 9788081550188. - S. 443-451.

[24] Ne bis in idem z pohľadu ekonomického rozsahu trestného činu krádeže spáchaného vlámaním / Veronika Tóthová, Martin Štrkolec, In: Miľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 30.3.-1.4.2017, Častá-Papiernička. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - ISBN 9788071604457. - S. 753-759.

[25] Niekoľko poznámok k legislatívnym procesom týkajúcim sa transpozície niektorých smerníc Európskeho parlamentu a Rady do právneho poriadku Slovenskej republiky v trestnoprávnej oblasti / Martin Štrkolec, In: 1. Košické dni trestného práva : perspektívy vývoja európskeho trestného práva : zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou=1st Košice days of criminal law - Perspectives on the development of European criminal perspectives. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526138. - S. 342-351.

[26] Niektoré aspekty realizácie práva na obhajobu v rámci prípravného konania v kontexte privatizácie trestného konania / Martin Štrkolec, - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Privatizácia trestného práva - ako ďalej? : 5. Košické dni trestného práva. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021. - ISBN 9788057400462. - S. 309-321.

[27] Obete trestných činov a poškodení trestným činom - stav de lege lata a návrhy de lege ferenda / Martin Štrkolec, - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Bratislavské právnické fórum 2018 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie=Bratislava legal forum 2018. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2018. - ISBN 9788071604747. - S. 222-231.

[28] Obmedzovanie základných práv a slobôd a ukladanie povinností pri realizácii donútenia verejnou mocou / Martin Štrkolec, 
In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013 : 1. časť : sekcia teórie a dejín štátu a práva : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 21.-23.3.2013, Častá-Papiernička. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - ISBN 9788071603689. - S. 147-154.

[29] Oznamovateľ trestného činu ako subjekt trestného konania?! / Martin Štrkolec, - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: 3. Košické dni trestného práva : kriminologické a organizačno-technické aspekty privatizácie trestného práva. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - ISBN 9788081528002. - S. 386-401.

[30] Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody s nariadenou obligatórnou kontrolou technickými prostriedkami- prostriedok privatizácie výkonu trestu? [elektronický zdroj] / Martin Štrkolec, - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Bratislavské právnické fórum 2020 : ukladanie trestov a ich výkon : imposition and enforcement of sentence=Bratislava legal forum 2020. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2020. - ISBN 9788071605577. - S. 214-221, online. - Spôsob prístupu: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_TREST_2020_-_final.pdf.

[31] Postavenie poškodeného pri realizácii vybraných odklonov v trestnom konaní / Martin Štrkolec, - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: 2. Košické dni trestného práva : poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení : zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : the collection of scientific contributions of the nationwide interdisciplinary scientific conference with an international participation : Injured party and victim of crime, possibilities of strenghtening their procedural rights=2nd Košice days of criminal law. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 9788081526800. - S. 275-288.

[32] Procesné dôsledky pribratia „ad hoc“ tlmočníka do trestného konania pri nesplnení zákonných podmienok pre jeho pribratie / Martin Štrkolec, - Projekt: Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty - APVV APVV-16-0362.
In: Bratislavské právnické fórum 2019 : zákonnosť a prípustnosť dôkazov v trestnom konaní : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : legality and admissibility of evidence in criminal proceedings : collection of papers from the international academic conference =Bratislava legal forum 2019. - Bratislava : Právnická fakulta UK, 2019. - ISBN 9788071605201. - S. 209-217.

[33] Súčasné problémy legislatívnej stránky zákonnosti v odvetví trestného práva / Martin Štrkolec,
In: Paneurópske právnické fórum : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktornadov a mladých vedeckých pracovníkov, 1. ročník : 4. apríl 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016. - ISBN 9788089453184. - S. 167-177, CD-ROM.

[34] Umenie obhajoby v trestnom konaní / Martin Štrkolec,
In: Umenie a právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. jún 2016, Skalnaté pleso. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2016. - ISBN 9788089607440. - S. 206-215.

[35] Väzba pre trestné činy terorizmu- prostriedok ultima ratio? / Martin Štrkolec, In: Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects=Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty : zborník príspevkov z 1. sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2016 : 21. - 22. október 2016, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - ISBN 9788071604365. - S. 235-250.

[36] Väzenstvo Slovenskej republiky- vybrané problémy súčasnosti a perspektívy do budúcnosti / Martin Štrkolec, In: ,,Trestná politika štátu- história, súčasnosť a perspektívy" : zborník vedeckých príspevkov z interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 4. - 5. november 2015, Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523908. - S. 303-319.

[37] Vybrané otázky abstraktnej a konkrétnej ochrany ústavnosti v Slovenskej republike / Martin Štrkolec, - Projekt: VEGA 1/0692/12.
In: Ochrana osôb v európskom právnom prostredí : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie : [29.5.2014], Košice. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081522352. - S. 220-238.

[38] Hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty kontroly niektorých trestných rozhodnutí prostredníctvom technických prostriedkov / Lukáš Michaľov, Martin Štrkolec.
In: Alternativní řešení trestních věcí (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty) : sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny : máj 2015, Olomouc. - Praha : Leges, 2015. - ISBN 9788075021090. - S. 72-81.

[39] Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci : [elektronický zdroj] / zborník vedeckých prác doktorandov editori Alexander Bröstl, Marta Breichová Lapčáková, Martin Štrkolec; - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - 541 s., CD-ROM - Projekt: Ústavné princípy a ich vplyv na tvorbu a realizáciu práva - VEGA 1/0692/12.. - ISBN 9788081521195.

[40] Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci : zborník abstraktov / editori Alexander Bröstl, Marta Breichová Lapčáková, Martin Štrkolec; - 1. vydanie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - 64 s. - ISBN 9788081521218 (brož.).

JUDr. Bc. Filip Balla:

[1] Speňažovanie nehnuteľností v oddlžovacom konkurze / Filip Balla,
In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. - ISBN 9788057400240. - S. 166-176.

[2] Odporovateľnosť právnych úkonov a oddlženie fyzickej osoby / Filip Balla. - recenzované.
In: Bulletin slovenskej advokácie : recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax. - ISSN 1335-1079. - Roč. 27, č. 10 (2021), s. 8-16.

[3] Prihlasovanie pohľadávok v oddlžovacom konkurze /

[4] Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dôsledku konkurzu / Filip Balla,
In: Naděje právní vědy 2020 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Plzeň : Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2020.