JUDr. Bc. Filip Balla - advokát

JUDr. Bc. Filip Balla

advokát
advokát

JUDr. Bc. Filip Balla

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2018 získaním titulu magister práv, keď obhájil diplomovú prácu na tému „Ochrana záujmov veriteľov v záväzkových vzťahoch s obchodnými spoločnosťami“.

Počas magisterského štúdia mu boli opakovane udelené Výročné ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za reprezentáciu univerzity v odborných oblastiach (v rokoch 2017 a 2018).

V roku 2018 absolvoval správcovskú skúšku v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

V roku 2019 mu bol na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach udelený titul bakalár. V roku 2019 mu bolo udelené ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe TAX ADVISERS AWARD 2019.

Titul doktor práv (JUDr.) mu bol udelený v roku 2020 po absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce na tému „Samospráva advokátov“.

V rámci výkonu advokácie sa zameriava na oblasť občianskeho, obchodného a konkurzného práva. Vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty. Na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pôsobí ako externý doktorand. Je autorom série publikovaných vedeckých a odborných príspevkov zameraných na občianske a konkurzné právo.