doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD. - advokát

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

advokát
advokát

doc. JUDr. Martin Štrkolec, PhD.

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2012 získaním titulu magister práv. Následne v roku 2014 obhájil rigoróznu prácu na tému ,,Právne a mimoprávne záruky zákonnosti“ za čo mu bol udelený titul doktor práv (JUDr.). V roku 2016 obhájil dizertačnú prácu s názvom ,,Princíp zákonnosti pri uplatňovaní donútenia v trestnom práve“, na základe čoho mu bol udelený titul philosophiae doctor (PhD.). Vedecko-pedagogický titul docent v odbore trestné právo mu bol s účinnosťou od 1.6.2023 udelený Univerzitou Komenského v Bratislave, a to za obhajobu habilitačnej prace na tému ,,Zákonnosť v trestnom práve.“

V súčasnej dobe pôsobí ako docent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde zabezpečuje najmä výučbu predmetu Trestné právo procesné.

Je autorom, respektíve spoluautorom 3 vedeckých monografií, 3 vysokoškolských učebníc, ako aj mnohých ďalších vedeckých prác publikovaných tak v rámci Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí (viac v časti Publikačná činnosť).

Aktívne sa zúčastňuje tuzemských a medzinárodných vedeckých konferencií.

V rámci svojej vedecko- pedagogickej činnosti absolvoval viacero zahraničných prednáškových a študijných pobytov, a to na Právnickej fakulte Aristotelovej univerzity v Solúne (Grécko), Právnickej fakulte Univerzity v Rijeke (Chorvátsko), Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika), a taktiež Právnickej fakulte Jagelovskej univerzity v Krakowe (Poľsko).

Popri svojej vedecko- pedagogickej činnosti vykonáva činnosť advokáta s odborným zameraním najmä pre oblasť trestného práva.

Od roku 2017 je členom Pracovnej skupiny pre trestné právo pri Slovenskej advokátskej komore, v rámci činnosti ktorej sa aktívne podieľa na spracúvaní a predkladaní pripomienok k návrhom zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Od roku 2019 sa ako lektor spolupodieľa na vzdelávaní advokátskych koncipientov zabezpečovanom Slovenskou advokátskou komorou.

Od roku 2021 je riadnym členom VI. disciplinárneho senátu Disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory.

Ad hoc realizuje aj ďalšiu expertnú činnosť vyžiadanú zo strany orgánov verejnej moci.