Náhrada škody

Vznikla mi škoda. Akým spôsobom si nárokovať jej náhradu?

Podľa predpisov občianskeho práva sa v prípade vzniku škody uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Na účely Trestného zákona sa škodou rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, a to bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely Trestného zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom, a taktiež ujma na zisku, na ktorý by poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery mal nárok alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť. Pri trestných činoch proti životnému prostrediu sa škodou rozumie súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu.

Právny poriadok Slovenskej republiky upravuje viacero spôsobov právneho nárokovania si vzniknutej škody. Okrem podania žaloby na súd v rámci civilného procesu je možné si škodu nárokovať aj priamo v rámci trestného konania, avšak to iba v prípade, pokiaľ určitá škoda vznikla alebo je v príčinnej súvislosti so spáchaným trestným činom. Pokiaľ bola škoda spôsobená pri výkone kompetencií orgánov verejnej moci, je potrebné si ju nárokovať postupom vyplývajúcim zo zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.

Bez ohľadu na spôsob právneho nárokovania náhrady škody je esenciálnym predpokladom jej nahradenia preukázanie porušenia určitej povinnosti, vzniku škody, a taktiež príčinnej súvislosti medzi porušením povinnosti a vznikom škody. Je potrebné dodať, že preukázanie uvedených  predpokladov vzniku škody zaťažuje v civilnom sporovom konaní žalobcu, a teda osobu, ktorá si náhradu vzniknutej škody nárokuje. Pokiaľ žalobca neunesie dôkazné bremeno, dôjde k zamietnutiu jeho žaloby. Taktiež je potrebné dodať, že s výnimkou náhrady škody spôsobenej majetkovými trestnými činmi zaťažuje preukázanie vzniku škody spravidla poškodeného aj v rámci trestného konania. 

V prípade zásahov do práv na ochranu osobnosti v intenciách ustanovenia § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka je okrem náhrady škody možné nárokovať si taktiež nemajetkovú ujmu v peniazoch. Jej preukázanie je však z pohľadu determinantov vzniku v porovnaní s preukazovaním náhrady škody ešte omnoho náročnejšie. 

Ak Vám vznikla škoda alebo nemajetková ujma, neváhajte nás kontaktovať za účelom osobného stretnutia.