Daňová kontrola

V mojej spoločnosti začala daňová kontrola. Aké mám práva a povinnosti?

Daňovou kontrolou podľa Daňového poriadku správca dane (najčastejšie daňový úrad) zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. Pri daňovej kontrole (ktorú je potrebné odlíšiť od daňového konania) dochádza k intenzívnemu kontaktu medzi správcom dane a kontrolovaným daňovým subjektom a častokrát aj k zásahu do súkromnej autonómie kontrolovaného daňového subjektu, voči ktorému uplatňuje správca dane konkrétne oprávnenia a súčasne od neho požaduje plnenie povinností vyplývajúcich mu z príslušných právnych predpisov. Aj z uvedených dôvodov môže byť daňová kontrola vykonávaná len v rozsahu a spôsobom predpokladaným zákonom. Jednou zo zásad výkonu daňovej kontroly je ajjej primeranosť, v zmysle ktorej sa daňová kontrola vykonáva v rozsahu, ktorý nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu.

Daňová kontrola sa v zásade začína dňom určeným v oznámení správcu dane o daňovej kontrole. Oznámenie o začatí daňovej kontroly musí spĺňať zákonom predpokladané náležitosti, ktorými sú deň začatia daňovej kontroly, miesto výkonu daňovej kontroly, druh kontrolovanej dane a kontrolované zdaňovacie obdobie alebo kontrolované účtovné obdobie. Z oznámenia o začatí daňovej kontroly daňový subjekt zistí aj lehotu, ktorú mu správca dane určil na predloženie všetkých dokladov potrebných na vykonanie daňovej kontroly.

V prípade, ak bola voči daňovému subjektu začatá daňová kontrola, tento kontrolovaný daňový subjekt je povinný najmä umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu a predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia. Kontrolovaný daňový subjekt okrem povinností disponuje vo vzťahu k zamestnancovi správcu dane tiež viacerými právami, najmä právom byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami, klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní, vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim.

Ak voči Vám bola začatá daňová kontrola, neváhajte nás kontaktovať za účelom osobného stretnutia.