Pozemkové právo

Vlastním pozemky. Ako naplno využiť ich potenciál?

Právny poriadok SR umožňuje pozemky vlastniť v režime i) výlučného vlastníctva jediného vlastníka, ii) podielového spoluvlastníctva viacerých podielových spoluvlastníkov, alebo iii) v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Každý zo zmienených režimov sa vyznačuje určitými osobitosťami z hľadiska spôsobu výkonu práv a povinností vlastníka pozemku. 

Naša Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby spočívajúce najmä v zastupovaní vlastníkov pozemkov na mimosúdnych rokovaniach a v príprave zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa predajov, zámien, delení, vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, zriaďovania prístupov k pozemkom, v rámci konaní o pozemkových úpravách, pri rokovaniach so Slovenským pozemkovým fondom, ako aj v rámci súdnych konaní.

V prípade potreby zastupovania nás neváhajte kontaktovať.