JUDr. Soňa Simić - advokátska koncipientka

JUDr. Soňa Simić

advokátska koncipientka
advokátska koncipientka

JUDr. Soňa Simić

V rokoch 2015 – 2020 absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s vyznamenaním. 

Je nositeľkou dvoch Výročných cien rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby štúdia. 

V roku 2021 jej bol po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky a obhájení rigoróznej práce udelený titul JUDr. Počas štúdia práva pracovala vo viacerých advokátskych kanceláriách ako právny asistent. 

Od ukončenia magisterského štúdia pôsobí ako interná doktorandka na Katedre finančného práva, daňového práva a ekonómie na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a od roku 2021 vykonáva funkciu správcu konkurznej podstaty.